ˆ

Ekran listy informacji

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Statut Sławskiego Centrum Kultury i Wypoczynku w Sławie

Akapit nr 1 - brak tytułu

Rozdział 1.
Postanowienia ogólne
§ 1. Sławskie Centrum Kultury i Wypoczynku zwane dalej „Centrum”, zostało utworzone i działa na zasadach określonych:
1) uchwałą Nr XLI/279/09 Rady Miejskiej w Sławie z dnia 10 września 2009 r. - Akt o podziale samorządowej instytucji kultury – Sławskie Centrum Kultury i utworzeniu Sławskiego Centrum Kultury i Wypoczynku oraz Biblioteki Publicznej w Sławie, w brzmieniu nadanym uchwałą Nr XLII/288/09 Rady Miejskiej w Sławie z dnia 29 października 2009 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLI/279/09 Rady Miejskiej w Sławie z dnia 10 września 2009 r. - Akt o podziale samorządowej instytucji kultury – Sławskiego Centrum Kultury, zmianie zakresu działania oraz utworzeniu Biblioteki Publicznej w Sławie;
2) ustawą z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.);
3) ustawą z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 862);
4) ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 2077);
5) ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 2342);
6) innych przepisów powszechnie obowiązujących;
7) niniejszego statutu.
§ 2. 1. Centrum jest samorządową instytucją kultury.
2. Centrum jest bezpośrednim kontynuatorem działalności Sławskiego Centrum Kultury.
3. Siedziba Centrum mieści się w Sławie przy ul. Odrodzonego Wojska Polskiego 19, a terenem działania jest Gmina Sława. W skład Centrum wchodzą domy kultury – których wykaz stanowi załącznik nr 1 do Statutu. W skład Centrum wchodzą także obiekty sportowo – rekreacyjne, pozostające uprzednio w zarządzie Ośrodka Sportu i Rekreacji – których wykaz stanowi załącznik nr 2 do Statutu.
4. Organizatorem Centrum jest Gmina Sława, zwana dalej „Gminą”.
5. Centrum  posiada  osobowość  prawną  i jest wpisane do rejestru samorządowych instytucji      kultury, prowadzonego przez Gminę.
Rozdział 2.
Cel i przedmiot działania Centrum
I.  Działalność podstawowa SCKiW
§ 3. 1. Podstawowym celem działalności Centrum jest organizowanie działalności kulturalnej i promocji Gminy. Działalność w zakresie sportu, rekreacji i wypoczynku ma charakter dodatkowy. Centrum upowszechnia wiedzę i kulturę, zaspokaja potrzeby oświatowe, kulturalne i informacyjne oraz promuje działania Gminy, poprzez podejmowanie działań, których celem jest bieżące i nieprzerwane zaspakajanie potrzeb ludności w drodze świadczenia usług powszechnie dostępnych. Działalność Centrum nie stanowi działalności gospodarczej i nie jest nastawione na osiąganie zysku.
2. Cele z zakresu działalności kulturalnej:
1) prowadzenie działalności kulturalnej polegającej na tworzeniu, upowszechnianiu i ochronie kultury w szczególności poprzez:
a) organizowanie wystaw artystycznych i wernisaży;
b) organizowanie przedstawień teatralnych, koncertów i projekcji;
c) prowadzenie zajęć i warsztatów artystycznych oraz kół zainteresowań;
d) organizowanie i wspieranie imprez artystycznych i rozrywkowych;
e) prowadzenie  i organizowanie  działalności  zespołów  muzycznych, tanecznych, folklorystycznych;
f) promocję kultury Gminy Sława i lokalnych twórców kultury;
g) tworzenie, udostępnianie i dokumentowanie dóbr i wartości kultury;
h) edukację kulturalną i wychowanie przez sztukę;
i) sprawowanie opieki nad zabytkami;
j) tworzenie warunków dla rozwoju amatorskiego ruchu artystycznego oraz zainteresowania wiedzą i sztuką;
k) tworzenie warunków dla rozwoju folkloru, a także rękodzieła artystycznego;
l) rozpoznawanie, rozbudzenie i zaspakajanie potrzeb oraz zainteresowań kulturalnych;
m) upowszechnianie wiedzy o kulturze, w tym o kulturze regionalnej.
3. Cele z zakresu promocji Gminy:
1) promocja turystyczna Gminy Sława poprzez gromadzenie informacji i przygotowanie materiałów promocyjnych Gminę na zewnątrz, udział w wystawach i targach turystycznych;
2) prowadzenie Biura Informacji Turystycznej, którego celem jest udzielanie informacji turystycznej dla potrzeb turystów przebywających na terenie Gminy Sława;
3) współpraca z instytucjami zewnętrznymi w zakresie wspólnych działań promocyjnych;
4) obsługa w imieniu organizatora zadań z zakresu działalności Centrum powierzanych podmiotom zewnętrznym na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.
I.  Działalność dodatkowa SCKiW
1. Cele z zakresu sportu, rekreacji i wypoczynku:
1) gospodarowanie i administrowanie terenem, urządzeniami turystycznymi, sportowymi i rekreacyjnymi znajdującymi się na terenie Centrum;
2) świadczenie usług turystyczno – wypoczynkowych i rekreacyjnych, kąpieliska i plaży miejskiej w tym wypożyczanie sprzętu pływającego;
3) wynajem miejsc noclegowych, a także miejsc na ustawienie namiotów lub przyczep kempingowych oraz świadczenie usług z tym związanych;
4) organizowanie imprez turystycznych, sportowo- rekreacyjnych;
5) działanie na rzecz podwyższenia jakości istniejących walorów turystycznych i poprawy świadczonych usług turystycznych;
6) współpraca z Gminą Sława i innymi podmiotami w przygotowaniu ofert inwestycyjno – turystycznych i informacji turystycznej;
7) współdziałanie z instytucjami upowszechniania kultury, placówkami oświatowymi, stowarzyszeniami, rożnego rodzaju organizacjami młodzieżowymi, społecznymi w realizacji zadań turystycznych, rekreacyjnych i sportowych;
8) organizowanie i czynny udział w targach turystycznych, gospodarczych, krajowych i zagranicznych oraz rozwijanie kontaktów z zagranicznymi miastami partnerskimi;
9) zapewnienie właściwego utrzymania i konserwacji obiektów turystycznych, sportowych i rekreacyjnych;
10) współpraca z podmiotami gospodarczymi świadczącymi usługi gastronomiczne, handlowe, rekreacyjne i sportowe oraz pozyskiwanie nowych podmiotów;
11) wydawanie i rozpowszechnianie publikacji z zakresu turystyki i promocji Gminy;
12) prowadzenie Biuletynu Informacji Publicznej.
2. Cele z zakresu pozostałych zadań własnych Gminy:
1) administrowanie i prowadzenie stołówki i innych form działalności gastronomicznej;
3. Centrum współpracuje z innymi instytucjami kultury, bibliotekami, podmiotami prowadzącymi działalność kulturalną, stowarzyszeniami i związkami twórców i artystów oraz organami władz publicznych zajmujących się działalnością kulturalną oraz działalnością w zakresie sportu, rekreacji i wypoczynku.
§ 4. Centrum może prowadzić działalność na zasadach określonych w odrębnych przepisach polegającą na:
1) wynajmie pomieszczeń;
2) organizowaniu spektakli, koncertów, wystaw i odczytów;
3) prowadzeniu kursów;
4) organizowaniu imprez artystycznych;
5) świadczeniu usług kserograficznych, fotograficznych, plastycznych i projektowych;
6) prowadzeniu działalności wydawniczej, sprzedaży wydawnictw własnych i innych;
7) prowadzeniu warsztatów, szkoleń, zajęć sportowo – rekreacyjnych, prowadzeniu pracowni specjalistycznych;
8) organizacji imprez zleconych przez inne instytucje, zakłady pracy i osoby prywatne;
9) wypożyczaniu sprzętu akustycznego, audiowizualnego, rekwizytów i strojów;
10) sprzedaży biletów na imprezy własne i zlecone;
11) promocji firm na imprezach prowadzonych przez Centrum;
12) usług reklamowych;
13) wspieraniu wolontariatu;
14) innych usług związanych z działalnością statutową Centrum.
Rozdział 3.
Organizacja i zarządzanie
§ 5. 1. Działalnością Centrum kieruje Dyrektor.
2. Dyrektora powołuje i odwołuje Burmistrz Sławy.
3. Burmistrz Sławy wykonuje wobec Dyrektora czynności z zakresu prawa pracy oraz jest jego zwierzchnikiem służbowym.
4. Dyrektor jest organem zarządzającym Centrum.
5. Dyrektor może zatrudnić osobę na stanowisku zastępcy Dyrektora. Zakres obowiązków zastępcy Dyrektora określa Dyrektor.
6. Dyrektor jest przełożonym pracowników Centrum i wykonuje wobec nich czynności z zakresu prawa pracy za pracodawcę.
§ 6. Nadzór nad działalnością Centrum sprawuje Burmistrz Sławy.
§ 7. Przy Centrum może działać Społeczna Rada Kultury jako organ opiniodawczy i doradczy Dyrektora. W skład Społecznej Rady Kultury może wchodzić od trzech do siedmiu członków powoływanych i odwoływanych przez Burmistrza Sławy. Powołując Społeczną Radę Kultury Burmistrz Sławy określa zakres jej uprawnień opiniodawczych i doradczych.
§ 8. Skład, zasady, tryb powoływania Społecznej Rady Kultury ustala Dyrektor w porozumieniu z Burmistrzem Sławy.
Rozdział 4.
Majątek i gospodarka finansowa
§ 9. 1. Centrum gospodaruje samodzielnie przydzieloną i nabytą częścią mienia oraz prowadzi gospodarkę w ramach posiadanych środków, kierując się zasadami efektywności ich wykorzystania.
2. Centrum otrzymuje z budżetu Gminy corocznie dotacje na działalność kulturalną w wysokości niezbędnej na pokrycie kosztów działalności, w tym w szczególności kosztów wynagrodzeń pracowników oraz kosztów utrzymania i eksploatacji majątku.
3. Przychodami instytucji kultury są przychody z prowadzonej działalności, w tym ze sprzedaży składników majątku ruchomego, przychody z najmu i dzierżawy składników majątkowych, dotacje podmiotowe i celowe z budżetu państwa lub jednostki samorządu terytorialnego, środki otrzymane od osób fizycznych i prawnych oraz z innych źródeł.
4. Podstawą gospodarki finansowej Centrum jest plan finansowy, ustalony przez Dyrektora z zachowaniem wysokości dotacji.
5. Centrum pokrywa koszty bieżącej działalności i zobowiązania z uzyskiwanych przychodów.
Rozdział 5.
Postanowienia końcowe
§ 10. 1. Podstawą działalności Centrum jest roczny program działalności ustalony przez Dyrektora,  a zatwierdzony przez Burmistrza Sławy.
2. Program obejmuje najważniejsze zamierzenia i przedsięwzięcia do realizowania w danym roku.
3. Centrum wykonuje także zadania z zakresu organizowania działalności kulturalnej polecone przez Organizatora.
4. Centrum może pobierać opłaty za wstęp i udział w wystawach, koncertach, projekcjach filmów, przedstawieniach teatralnych i imprezach artystycznych i rozrywkowych.
5. Centrum może pobierać opłaty za wstęp i udział w imprezach innych wydarzeniach w zakresie sportu, rekreacji i wypoczynku.
§ 11. Dyrektor Centrum corocznie w terminie do 31 marca przedkłada Radzie Miejskiej sprawozdanie z działalności Centrum w poprzednim roku kalendarzowym. Sprawozdanie zawiera szczegółowe informacje o wykonaniu zadań.
§ 12.  Centrum może prowadzić działalność gospodarczą według ogólnych zasad określonych w odrębnych przepisach, a dochód z tej działalności przeznaczyć na realizację zadań statutowych.
§ 13. Centrum używa pieczęci podłużnej o pełnym brzmieniu, adresem siedziby, numerami telefonów, numerem NIP oraz numerem REGON.
§ 14.   Zmiana statutu następuje w drodze uchwały Rady Miejskiej w Sławie.
§ 15.  Traci moc uchwała nr XLII/290/09 Rady Miejskiej w Sławie z dnia 29 października 2009 r. w sprawie uchwalenia statutu Sławskiego Centrum Kultury i Wypoczynku w Sławie.
§ 16. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Sławy.
§ 17. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.
 
 

Akapit nr 2 - brak tytułu

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLV/267/18
Rady Miejskiej w Sławie
z dnia 25 stycznia 2018 r.
Wykaz domów kultury wchodzących w skład Sławskiego Centrum Kultury i Wypoczynku w Sławie:
1. Dom Kultury w Ciosańcu.
2. Dom Kultury w Krzepielowie.
3. Dom Kultury w Śmieszkowie.
4. Dom Kultury w Sławie.

Akapit nr 3 - brak tytułu

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLV/267/18
Rady Miejskiej w Sławie
z dnia 25 stycznia 2018 r.
Pozostałe obiekty wchodzące w skład Sławskiego Centrum Kultury i Wypoczynku w Sławie:
1. Obiekty turystyczne przy ul. Odrodzonego Wojska Polskiego 19 w Sławie.
2. Stołówka przy ul. Odrodzonego Wojska Polskiego 14 w Sławie.
3. Plaża przy ul. Nowosolskiej w Radzyniu.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
SCKIW
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2018-01-25
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Tomasz Krzymiński
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2020-01-27 11:31:25
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Administrator Systemu
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2020-01-27 11:36:05
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Administrator Systemu
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2020-01-27 12:43:55
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
600 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »